Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Elke Zoöp doorloopt jaarlijks een cyclus van 5 stappen: (1) Identificeren, (2) Luisteren & waarnemen, (3) Karakteriseren, (4) Focusen en (5) Ingrijpen (meer hieronder). De eerste keer dat een Zoöp de eerste drie stappen doorloopt,  vormt de nulmeting van de ecologische integriteit van de organisatie en haar operationele sfeer. Met deze nulmeting als uitgangspunt stelt de Zoöp concrete doelen voor verbetering van de ecologische toestand en pleegt ze interventies om deze doelen te bereiken.  Deze doelen en de internventies en de lessen die de Zoöp hierbij leert, worden publiek gemaakt.

Identificeren

Welke lichamen vormen samen de Zoöp? Welk anders-dan-menselijk leven woont in of bezoekt de Zoöp? Bomen? Vogels? Bodemleven? Insecten? Welke menselijke artefacten vormen de structuur van de Zoöp? Hekken? Gebouwen? Wegen? Nutsnetwerken? Welke juridische lichamen vormen de Zoöp?  Contracten en contractpartijen? Eigenaars / verhuurders? Huurders? Wetten en gemeentelijke verordeningen? Brandweer regels?  Welke organisatorische lichamen spelen een rol? Bestuur? Produktieteams? Management? Communicatieteam? Welke andere menselijke sociale clusters zijn relevant?

 

Luisteren & waarnemen

Hoe nemen de lichamen die de Zoöp vormen hun wereld waar? Wat zijn de belangrijkste signalen waarop ze reageren? Hiermee wordt duidelijk of de elementen die de Zoöp vormen van elkaar op de hoogte zijn, en wat de voornaamste krachten zijn die hun gedrag beinvloeden.

 

Karakteriseren

Hoe ondersteunen, belemmeren of negeren de lichamen die de Zoöp vormen elkaar?  Het beantwoorden van deze vraag vormt een eerste diagnose van de ecologische integriteit van de Zoöp. Hiermee komen de pijnpunten in de organisatie en haar operationele sfeer aan het licht, en ook de drukpunten: de aspecten waarin kan worden ingegrepen om de pijnpunten te verlichten.

 

Focusen

Op basis van de antwoorden op de voorgaande vragen worden jaarlijks doelen geformuleerd om de pijnpunten te verlichten.

Ingrijpen

Om de doelen te bereiken worden specifieke ingrepen gepland in het doen en laten van de Zoöp. Ingrijpen is het proces van het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen in de ruimtelijke ordening, de managementpraktijk, de materiaal en energie stroom of het relationele weefsel van de Zoöp. Elk jaar zal een Zoöp één of meerdere interventies uitvoeren die de ecologische integriteit van de hele gemeenschap verbeterd.

Interventies kunnen bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de kwaliteit van het bodemleven, het introduceren van nieuwe soorten planten of dieren, het verbeteren van de sociale omstandigheden van medewerkers of publieken, het wijzigen van de condities in contracten, het stoppen met het opruimen van bladeren of het schoonspuiten van gevels en zo meer.

De Spreker voor de Levenden adviseert de Zoöp bij het doorlopen van deze stappen en staat de Zoöp bij met de nodigde kennis en expertise.

Een Zoöp zet zich in voor meerdere jaarlijkse ingrepen, maar zet zich ook in om met heel haar wezen en in al haar acties te streven naar grotere ecologische integriteit.